הרב עובדיה יוסף זצ"ל

"בזמנו, מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל פרסם אזהרה מהאיסור החמור של כניסה למקום המקדש והר הבית. אחרי מלחמת ששת הימים, כחמשים רבנים, ביניהם הרבנים הראשיים לישראל ושאר גדולי הדור, חזרו על האזהרה שלא להיכנס לכל שטח הר הבית, ושוב הרבנות הראשית חזרה על כך בשנת תשל"ב. לנוכח ההזנחה בימינו, הננו לחזור ולהזהיר ששום דבר לא השתנה והאיסור החמור במקומו עומד בכל שטח הר הבית. וד' יראנו ישועתו בקרוב" [כרוז משנת תשס"ד]

אסור להיכנס בזמן הזה למקום המקדש בגלל היותנו טמאי מתים, ואסור גם לטוס ולרחף במטוס או במסוק באוויר מקום המקדש מפני שהקדושה חלה גם על אויר העזרה עד לרקיע. ומצוה רבה לפרסם האיסור ולהודיע לרבים שעון כרת הוא ולא יכשלו באיסור חמור זה. ותניא בתוספתא א"ר שמעון קשה טומאת מקדש וקדשיו יותר מכל עבירות שבתורה.

...ולכן אסור להיכנס בזמן הזה להר הבית אפילו לאחר טבילה במנעלו ובאבק שעל גבי רגליו, וכן אסור להיכנס להר הבית דרך טיול בעלמא.

...ולכן בוודאי שיש להתרחק ולהישמר שלא להיכנס להר הבית אפי' לאחר טבילה ולצורך מצווה, כי יבאו ההמון לפרוץ ולהיכנס בטומאה לשטח העזרות וההיכל... וכעת כבר נמנו וגזרו והסכימו גדולי הדור בכל תוקף לגדור גדר ולהזהיר באזהרה חמורה לבל יהין שום אדם להכנס לשטח הר הבית עד כי יבא שילה, שאז יקויים בנו 'וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם', ושומע לנו ישכון בטח. והשם יתברך יחיש לגואלנו גאולה שלמה נכון יהיה בית ה' בראש הרים ואפריון על מכונו ישב. וישראל נושע בה' תשועת עולמים. אמן.

[שו"ת יביע אומר יורה דעה חלק ה' סימן כו]

#הרבאברהםשפירא #הרהבית #עליתיהודים #עליה