הגרש"ז אויערבך זצ"ל והרב אלישיב זצ"ל

"ברבות הימים נעלם מאיתנו המקום המדוייק של המקדש, וכל הנכנס אל שטח הר הבית עלול להיכנס מבלי יודעים אל מקום המקדש וקודש הקדשים,ואז ייכשל באיסור חמור של כרת ח"ו"

[כרוז]

"לפיכך אנו חוזרים ומזהירים על מה שהוזהרנו מכבר, שבל יהין איש ואשה להיכנס לכל שטח הר הבית, בלי הבדל דרך איזה שער נכנסים בו. ומלבד עצם הזהירות מאיסור חמור זה של פגיעה בטהרת מקום הקודש והמקדש, יש גם מצווה רבה של מורא המקדש ושמירתו"

[כרוז]