הרב צבי יהודה קוק זצ"ל

"אנו חוזרים ומזהירים... שבל יהין איש ואישה להיכנס לכל שטח הר הבית בלי הבדל דרך איזה שער נכנסים בו"

(כרוז)

"ברבות הימים נעלם מאיתנו המקום המדוייק של המקדש, וכל הנכנס אל שטח הר הבית עלול להיכנס מבלי יודעים אל מקום המקדש וקודש הקדשים, ואז ייכשל באיסור חמור של כרת ח"ו"

[כרוז]

"לפיכך אנו חוזרים ומזהירים על מה שהוזהרנו מכבר, שבל יהין איש ואשה להיכנס לכל שטח הר הבית, בלי הבדל דרך איזה שער נכנסים בו. ומלבד עצם הזהירות מאיסור חמור זה של פגיעה בטהרת מקום הקודש והמקדש, יש גם מצווה רבה של מורא המקדש ושמירתו"

[כרוז]

"יש לזכור את ההלכות העובדתיות והמעשיות של קדושת מקום מקדשנו וקדושת הר הבית המוזכרים בסוף מסכת ברכות [סב:] 'לא יכנס להר הבית במקלו ובמנעלו... ורקיקה מקל וחומר', קל וחומר הוא אחד מהיסודות שהתורה נדרשת בהם... מתוך הקל וחומר של רקיקה הכולל כל בזיון... יש להתהלך ביראה ובפחד מסביב להר הבית. כל המחקרים וכל החיטוטים בין אלה המכונים הלכתיים ובין אלה המכונים מדעיים נכללים באיסור רקיקה מקל וחומר"

[שיחות הרב צבי יהודה תלמוד תורה א']

"כל החומרה הגדולה ההלכתית של איסור הכניסה אליו מפני היותנו עוד ע"פ ההלכה במצב של טומאה, איננה נוגעת, פוגעת וגורעת במשהו בערך הבעלות הקניינית שלנו על שטח המקום הקדוש הנאדר בקודש הזה... גם אם אנחנו נזהרים בכניסה שמה כפי מידת ההלכה, גם בתוך כך ומתוך כך קבועה וקיימת בכל תוקפה בעלותנו על שטח המקום הזה..."

[לנתיבות ישראל ב' מאמר ארבעים וחמש]

#photo