הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

"אחינו היקרים הבאים לעיר קדשנו ירושלים ת"ו מקרוב ומרחוק; השמרו נא מהאיסור החמור של הכניסה למקום המקדש והר הבית, ה' יכוננהו בנכון ונישא, וצור ישראל יראנו בישועתו, בביאת גואל צדק במהרה בימינו בקרוב אמן"

(כרוז)

"... תחת להתנהג עם המקום הקדוש בדרך גסות וכניסה של טומאה... הרחיקו אותנו חז"ל מלהתקרב אליו ואפילו לשם רינה ותפילה, שאין הרווח הזה כלום לגבי ההפסד של גסות הלב במקום המקודש הזה, והננו עומדים ביראה מרחוק ומצפים לחסד ה' שישוב ירחמנו ויאר לנו באור גדולה שלימה שנזכה על ידה לטהרה גמורה, באופן שנוכל להתקרב לבית תפארתנו בכל מידת הקדושה הראויה לו"

[משפט כהן סימן צו עמ' רד]

"ועד אז כל ישראל חברים יתאגדו לאגודה אחת לכווין את לבם לאביהם שבשמים בלא פרץ ולא יוצאת ולא שום הריסות גדר, בלא שום חשש איסור של חילול הקודש וטומאת מקדש וקודשיו, כי אם ביראת ה' טהורה... וברוח קדושה וטהרה"

[משפט כהן סימן צו עמ' רכז]

ראוי לציין את תגובתו החריפה של הרב זצ"ל לכניסתו של הברון רוטשילד למקום המקדש "שלבי נמחץ מאוד מפני חילול השם של היותו במקום המקדש, וביותר על מה ששום איש לא העיר אותו שהוא דבר האסור. פגימה אחת בקדושת מקום בית חיינו עולה לנו על כל מליונים של יישובים מעשיים"

[אגרות הראי"ה תרעז]

#הרהבית #הרבקוק #הראיה #עליתיהודים