I'm just a sample contact page.

Click me to edit me.

 

My name
 

2601 Mission St.
San Francisco, CA 94110
 

info@mysite.com
Tel: 123-456-7890
Fax: 123-456-7890

  • facebook-square
  • Twitter Square
  • google-plus-square

'מורא מקדש' הינו ארגון רבנים מקרב הציונות הדתית שפועל במטרה לשמור על קדושתו של הר הבית ולמנוע את חילולו. מטרתנו המרכזית היא הגברת התודעה הציבורית ביחס לאיסור העלייה להר הבית בזמן הזה. גדולי ישראל בכל הדורות אסרו באיסור חמור את הכניסה לכל מתחם ההר בימינו ואנו פועלים מכוחם ובהשראתם.
 

החפץ חיים, הרב א.י הכהן קוק, הרב צ.י. הכהן קוק, הרב אברהם שפירא, הרב מרדכי אליהו, הרב עובדיה יוסף, הרב ש.ז. אויערבך, הרב י.ש. אלישיב - אלה הם רק חלק מן הפוסקים בדורות האחרונים שקראו בצורה נחרצת להימנע מעלייה להר הבית עד שישוב ה' ויערה עלינו רוח טהרה ממרום.
 

הרבנות הראשית לדורותיה, שהיא הפוסקת בענייני כלל ישראל, אסרה אף היא מכל וכל את העלייה לכל שטח הר הבית ויעידו על כך השלטים שהוצבו על ידה מסביב למתחם ההר. הארגון זוכה לעידודם ולתמיכתם של רבנים רבים בדורנו ביניהם הרב אביגדר נבנצל שליט"א, הרב עמיאל שטרנברג שליט"א והרב שלמה אבינר שליט"א.

Your details were sent successfully!